Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết xuất từ trà xanh lên hiệu suất tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

Quay lại

Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết xuất từ trà xanh lên hiệu suất tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)

: 3119

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết xuất từ cây trà xanh lên hiệu suất tăng trưởng của tôm càng xanh. Hai thí nghiệm đã được thực hiện ở 2 giai đoạn nuôi khác nhau, thí nghiệm 1 ở giai đoạn PL 10, thí nghiệm 2 ở giai đoạn tôm 5,6g.

Thí nghiệm 1 được thực hiện trong bể xi măng (1×1,5 m2), với 3 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Nghiệm thức 1 là nghiệm thức đối chứng, chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp, nghiệm thức 2 và 3 cho ăn thức ăn thức ăn công nghiệp bổ sung 1 và 2% chất chiết xuất từ cây trà xanh, tương ứng. Thí nghiệm được thực hiện 8 tuần. Trọng lượng tôm được xác định mỗi tuần.

Thí nghiệm 2 tôm càng xanh thả nuôi có kích cỡ 5,6 g/con, được nuôi trong lồng lưới (2×5 m2) đặt trong ao đất, mật độ thả nuôi 10 con/m2. Thí nghiệm gồm 2 nghiệm thức, nghiệm thức 1 cho ăn thức ăn công nghiệp (đối chứng), nghiệm thức 2 cho ăn thức ăn có bổ sung 1% chất chiết xuất từ cây trà xanh. Thời gian thí nghiệm 75 ngày, trọng lượng tôm được đo mỗi 2 tuần.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, thí nghiệm 1: Ở nghiệm thức đối chứng có tốc độ tăng trưởng đặc biệt (3,043±0,047%) và tỷ lệ sống (17,4±0,8%) thấp nhất, ở nghiệm thứ 2 (3,243±0,096% và 20,9±1,9% tương ứng), nghiệm thức 3 (3,340±0,073% và 19,8±0,9%, tương ứng). Tốc độ tăng trưởng đặc biệt và tỷ lệ sống của tôm sau 8 tuần thí nghiệm ở các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) nhưng hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) ở các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê, nghiệm thức cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết xuất từ cây trà xanh tỷ lệ nghịch với FCR, cụ thể nghiệm thức 3 bổ sung 2% có FCR thấp nhất 2,3±0,2; nghiệm thức 2 bổ sung 1% có FCR 3,0±0,2, nghiệm thức 1 cao nhất 4,0±0,1.

Kết quả thí nghiệm 2 nuôi tôm trong ao đất cho thấy, tốc độ tăng trưởng trung bình của tôm ở các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05), nghiệm thức chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp có tốc độ tăng trưởng trung bình (0,280±0,0015 g/ngày) thấp hơn so với nghiệm thức 2 bổ sung 1% chất chiết xuất từ cây trà xanh (0,328±0,025 g/ngày). Tuy nhiên, tỷ lệ sống và FCR của tôm giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ sống và FCR của tôm ở nghiệm thức 1 là (30,0±6,5% và 3,51±0,56; tương ứng) và nghiệm thức 2 là (28,3±2,7% và 2,97±0,25; tương ứng).

Phó Văn Nghị, www.aquanetviet.org

Nguồn: Whangchai, N., Chitmanat, C., Pimimol, T. and Matsumura, M., 2005. The effects of green tea extract additive feeds on the growth performance and survival rate the giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Songklanakarin J. Sci. Technol., 2005, 27(suppl. 1): 83:89.

Chia sẻ

Quay lại