Đánh giá in vitro các sản phẩm men vi sinh thương phẩm được sử dụng cho nuôi tôm biển ở Thái Lan

Quay lại

Đánh giá in vitro các sản phẩm men vi sinh thương phẩm được sử dụng cho nuôi tôm biển ở Thái Lan

: 4281

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của 12 sản phẩm men vi sinh thương phẩm ở Thái Lan được sử dụng trong nuôi tôm biển căn cứ trên hai tiêu chí cụ thể là độ chính xác của các thông tin trên nhãn sản phẩm liên quan đến định lượng và định loài vi sinh vật, mức chấp nhận về định lượng vi sinh vật probiotic 106 CFU/g trong các sản phẩm. Trong số 12 sản phẩm lấy mẫu, chỉ có hai trong số đó cung cấp đầy đủ thông tin về định lượng và thành phần của vi sinh vật cũng như liều lượng đúng cách. Ngoài ra, không có sản phẩm men vi sinh nào có định lượng và thành phần vi sinh vật chính xác hoặc có phẩm chất enzym ngoại bào công bố trên nhãn cũng như không cho thấy bất kỳ tác dụng ức chế in vitro nào với vi khuẩn gây bệnh Vibrio harveyi trên tôm. Tuy nhiên, một số sản phẩm có khả năng sinh tổng hợp amylase, protease và lipase ở mức cao.

Bảng 1. Tổng định lượng vi khuẩn dị dưỡng trong các sản phẩm men vi sinh thương phẩm được kiểm nghiệm so với định lượng công bố trên nhãn (ND: không có số liệu)

Men vi sinh

thương phẩm

 

Nước sản xuất

 

Tổng số vi khuẩn

dị dưỡng hiếu khí

đếm được (CFU/g)

Tổng số vi khuẩn

dị dưỡng hiếu khí

ghi trên nhãn (CFU/g)

Sản phẩm 1

Sản phẩm 2

Sản phẩm 3

Sản phẩm 4

Sản phẩm 5

Sản phẩm 6

Sản phẩm 7

Sản phẩm 8

Sản phẩm 9

Sản phẩm 10

Sản phẩm 11

Sản phẩm 12

Thailand

Thailand

Trung Quốc

Thailand

Trung Quốc

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Thailand

Mỹ

Thailand

8,57 x 104

2,07 x 104

1,26 x 104

8,23 x 103

4,43 x 103

6,13 x 102

2,50 x 105

1,26 x 108

7,55 x 107

1,70 x 107

1,30 x 109

1,10 x 106

109

109

109

109

109

109

ND

ND

109

ND

109

ND

Bảng 2. Thành phần loài vi khuẩn trong các sản phẩm men vi sinh thương phẩm được kiểm nghiệm so với công bố trên nhãn

Bảng 3. Loài vi khuẩn Bacillus trong các sản phẩm men vi sinh thương phẩm được kiểm nghiệm

Điều tra này cho thấy rằng chỉ có hai (sản phẩm 9 và 11) trong số 12 sản phẩm men vi sinh thương phẩm được kiểm nghiệm có định lượng vi sinh vật probiotic (men vi sinh, men tiêu hóa) khuyến nghị dùng cho nuôi tôm và cung cấp nhãn có thông tin về định lượng sản phẩm cũng như thành phần của vi sinh vật đúng. Hơn nữa, một số sản phẩm men vi sinh thương phẩm được kiểm nghiệm có khả năng sản sinh amylase, protease và lipase cao, không có sản phẩm nào cho thấy có tác dụng ức chế in vitro đối với V. harveyi. Hiệu quả của các sản phẩm men vi sinh thương phẩm đã kiểm nghiệm trong nghiên cứu này được xác định trong điều kiện in vitro, tuy nhiên, hiệu quả của các sản phẩm men vi sinh này khi được sử dụng ở hoàn cảnh thực tế liên quan trực tiếp đến điều kiện nuôi trồng thủy sản có thể không phù hợp với điều kiện in vitro.

Subuntith Nimrat1 and Verapong Vuthiphandchai2

1Chương trình Khoa học Môi trường và Vi sinh học, Khoa Khoa học, Đại học Burapha, Chon Buri, 20131, Thái Lan.

2Khoa Khoa học Thủy sản, Chuyên ngành Khoa học, Đại học Burapha, Chon Buri, 20131, Thái Lan.

BioAqua.vn

Nguồn: Tạp chí Công nghệ Sinh học Phi Châu Vol. 10 (22), pp. 4643-4650, 30 May, 2011

http://www.academicjournals.org/AJB

DOI: 10.5897/AJB10.2404 – ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals

Nguồn hình ảnh: http://mangroveactionproject.org

Chia sẻ

Quay lại