Xét nghiệm LAMP phát hiện Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND)

Quay lại

Xét nghiệm LAMP phát hiện Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND)

: 5162

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) là loại bệnh nghiêm trọng ở tôm dẫn đến thiệt hại đáng kể cho ngành nuôi tôm. Căn nguyên bệnh AHPND gần đây đã được xác định là một chủng vi khuẩn độc nhất của Vibrio parahaemolyticus: Một chủng khác với các chủng V. parahaemolyticus gây bệnh ở người. Trong nghiên cứu này, 2 bộ mồi (LAMP-A2 và LAMP-A3) được thiết kế và xác nhận để sử dụng trong xét nghiệm LAMP nhằm xác định chủng V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND (V. parahaemolyticus AHPND) một cách rõ ràng.

LAMP-A2 và LAMP-A3 đã phát hiện tất cả 33 phân lập V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND ngoài trừ các phân lập V. parahaemolyticus không gây bệnh AHPND và 19 loài vi khuẩn khác có liên quan gần. Trong môi trường tinh khiết và trong các thử nghiệm thêm tôm, kỹ thuật xét nghiệm LAMP trội hơn PCR trong việc phát hiện V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND. Trong các môi trường cấy thuần khiết, giới hạn phát hiện của LAMP-A3 là 53 CFU/ml hoặc 0,1 CFU theo phản ứng (thấp hơn 10 lần LAMP-A2), trong khi ở các thí nghiệm thêm tôm, giới hạn phát hiện là 4,4 × 105 CFU/ml hoặc 8,8 × 10CFU theo phản ứng.

Kiểm tra thêm 24 các mẫu hậu ấu trùng, tôm, trầm tích và nước thu từ một trang trại nuôi tôm đã cho thấy V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND đã được phát hiện chủ yếu trong các mẫu trầm tích. Kết hợp lại, kết quả cho thấy xét nghiệm LAMP dựa trên LAMP-A3, không phải LAMP-A2 hoặc PCR, thích hợp cho việc xác định chủng V. parahaemolyticus AHPND trong nuôi tôm.

BioAqua.vn

Source: Aquaculture International.  LAMP Assay to Detect Vibrio Parahaemolyticus Causing Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease in Shrimp.  Jetnaphang Kongrueng, Natta Tansila, Pimonsri Mitraparp-arthorn, Mitsuaki Nishibuchi, Gary J. Vora and Varaporn Vuddhakul (email varaporn.v@psu.ac.th, Food Safety and Health Research Unit, Department of Microbiology, Faculty of Science, Prince of Songkhla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand).  January 7, 2015. – Photo source: fistenet.gov.vn.

Chia sẻ

Quay lại