7 tác dụng của Bacillus subtilis trong nuôi trồng thủy sản