Các giai đoạn quản lý tỉ lệ C:N trong hệ thống Biofloc