chất lượng nước

Tóm tắt: Một số các ion âm, ion dương và axit silicic không phân ly đại diện cho phần lớn nhất các chất rắn vô cơ hòa tan trong nước. Tổng nồng độ các ion được gọi là độ mặn. Tổng nồng độ các chất rắn hòa tan thường tương đương với độ mặn trong […]