Động lực của nitơ amoniac trong nuôi trồng thủy sản