EMS

Trong sáu năm qua, các hệ thống ương dưỡng tôm giống đã tiến triển nhanh chóng ở Mỹ Latin. Hiện nay, thời gian nuôi trong các trại ương dưỡng lâu hơn, sinh khối lớn hơn, các hệ thống chuyển đổi và hệ thống kiểm soát nước (không thay nước) đều tốt hơn. Thức ăn và […]