Ký sinh trùng amip – Nguyên nhân mới gây đen mang trên tôm thẻ