mật độ thả

1. Quản lý đáy ao Các yếu tố nguy cơ Nghiên cứu này không tìm hiểu về bất kỳ mối liên quan trực tiếp nào giữa tình trạng trầm tích/bùn đáy ao và nguy cơ bùng phát dịch bệnh hoặc quá trình sản xuất. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu khác thì sự xuất hiện […]