nhiệt độ

Tóm tắt: Việc tạo ra và áp dụng các bảng tham chiếu phạm vi nồng độ các biến số lý và hóa của chất lượng nước có thể chịu được đối với các sinh vật nuôi đang là thách thức do nhận thấy sức chịu đựng khác nhau giữa nhiều loài nuôi. Các yếu tố như nhiệt […]