Sử dụng mật rỉ đường để kiểm soát ammonia và pH ao nuôi tôm