Category: Tin tức

Tóm tắt: Nitơ amoniac xuất hiện trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản là chất thải của quá trình chuyển hóa protein bởi động vật thủy sản và quá trình suy thoái các chất hữu cơ, hoặc trong phân bón nitơ. Tiếp xúc với chất khí này có thể làm giảm sức tăng trưởng […]

(Thủy sản Việt Nam) – Năm 2014 là một năm tiếp tục thắng lợi với nuôi tôm nước lợ tại Việt Nam, trên diện tích thả nuôi hơn 685.000 ha cả nước, sản lượng khoảng 660.000 tấn. Dẫn đầu diện tích và sản lượng nuôi vẫn là một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. […]

Khi tiến hành so sánh nuôi trồng thủy sản với canh tác trên đất liền, sự lựa chọn rõ ràng nào là có trách nhiệm với môi trường hơn. Tuy nhiên, xem xét kỹ vấn về nuôi trồng sẽ đặt ra câu hỏi “Tại sao?” Trong sách trắng “Vai trò nổi bật của nuôi trồng thủy sản […]